Testamentariske gaver.

Guide til å testamentere arv til gode formål. Det er enklere enn man tror, men detaljene er viktige for å være trygg på at bidraget effektivt bidrar til en bedre verden.

Hvorfor ha et testament.

Arveloven bestemmer hvordan arven fordeles dersom man ikke har et testament. Kort sagt fordeles da arven mellom arvingene, eller går til frivillig arbeid for barn og unge i Norge, om man ikke har arvinger.11.Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (Uten år) "Ofte stilte spørsmål, Hva er Herreløs arv?" (Hentet: 26.5.2022).
Det er kun hvis man lager et testament, at man kan bestemme hvem som får hva og hvor mye. Dette er særlig viktig dersom man vil donere hele eller deler av arven til utvalgte gode formål.
Arvereglene er kompliserte, særlig hvis man har partner eller barn. Vi har et samarbeid med Arv.no hvor man enkelt11.

Gratis hvis man testamenterer Gi Effektivt minst kr. 5 000, ellers kr. 499.

kan skrive testament med en donasjon som oppfyller lovens krav. Ved å føre opp en testamentarisk gave til Gi Effektivt11.

Gi Effektivt er et prosjekt administrert av organisasjonen Effektiv Altruisme Norge (org.nr. 919 809 140), så dette vil være den legale enheten gaven testamenteres til.

kan man være trygg på at arven vil gå til effektive tiltak for å forbedre verden, uansett om det er lenge til det blir aktuelt.
Hos Arv.no kan man også få en advokat til å lese over testamentet som en ekstra kvalitetssikring ↗.

Det er ekstra smart å gi effektivt gjennom arv.

Testamentariske gaver til spesifikke organisasjoner står i fare for å ikke oppfylle sitt fulle potensiale til å gjøre godt. Et testamente er gjerne skrevet mange tiår før det trer i kraft, og det er ikke lett å vite hvilke samfunnsnyttige saker som er relevante å støtte så langt frem i tid.
Ved å testamentere til Gi Effektivt kan testator – den som skriver testamentet – sikre seg at gaven kommer mest effektivt til nytte. Vi finner de organisasjonene som bruker pengene mest effektivt, når det blir relevant. Det er en robust løsning, som man kan være trygg på gir et effektivt resultat uten at man trenger å gjøre noe mer.
Vi regner med at Gi Effektivt er her om både 50 og 100 år, men det kan også være klokt å legge inn en eller flere reservemuligheter, i tilfelle Gi Effektivt mot formodning ikke lenger eksisterer når testamentet skal realiseres.
Det er også mulig å gi instruksjoner i testamentet om at gaven skal støtte mer enn ett saksområde. For eksempel kan testator skrive at pengene skal deles likt mellom de beste tiltakene innen global helse, fattigdomsbekjempelse og dyrevelferd.
I 2013 var en gjennomsnittlig arv på 1,35 millioner kroner11.Statistisk sentralbyrå (2013) "Arveavgift (opphørt)" (Hentet: 26.3.2022). og ifølge en DNB-undersøkelse fra 2012, regnet nordmenn med at de i gjennomsnitt ville etterlate seg verdier for 3,2 millioner kroner11.Nordby, K. J., Aftenposten (2012) " Mye arv i vente" (Hentet: 23.4.2022).. Hvert år etterlates totalt omtrent 75 milliarder kroner11.Solvang, T. M., NRK (2021) "Runar gir bort 250.000 kroner av «barnas arv»" (Hentet: 23.4.2022). som arv.
Verdiene man etterlater seg kan utrette mye. Dersom man testamenterer bort halvparten av gjennomsnittet på 3,2 millioner kroner til effektive formål gjennom Gi Effektivt estimerer vi at det vil redde 36 liv.11.

Halvparten av 3,2 millioner NOK er 1,6 mill. 1,6 mill ≈ 160 000 USD etter valutakurs 9. des 22. GiveWell beregnet et liv kontrafaktisk reddet i 2020 for 4 500 USD. 160 000 / 4 500 ≈ 36.

Unge burde også skrive testament.

Man vet aldri når man kommer til å trenge et testament. Å skrive testament tidlig er også en enkel måte å ta et tydelig, bindende valg ovenfor seg selv. Hos Arv.no ↗ kan man enkelt og gratis lage et testament.
Når man selv har laget testament kan man dessuten lettere hjelpe foreldre eller andre til å gjøre det samme.
Ting å tenke gjennom før man begynner

Lag en oversikt over verdier og forpliktelser

Arven består av verdiene når man dør, fratrukket eventuelle forpliktelser.
Det er ikke et krav, men for å lage et mest mulig rettvisende testament, kan det være smart å lage en oversikt over de viktigste verdiene man har. Det er også smart å tenke på hvilke andre verdier som man sannsynligvis skaffer seg i fremtiden, selv om det kan være vanskelig å gjette på. En oversikt vil gjøre det enklere å gjøre opp boet og oppfylle testament slik testator ønsket.
Med verdier, mener vi blant annet
 • Rene penger på konto eller i kontanter
 • Aksjer og andre verdipapirer
 • Hus, hytte og annen eiendom
 • Bil, båt, sykkel og andre verdifulle fremkomstmidler
På samme måte er det smart å lage en oversikt over hvilke forpliktelser man har.
Med forpliktelser, mener vi blant annet
 • Boliglån og annen gjeld
 • Pant i fast eiendom
NB: Lån fra Lånekassen er personlig, og går derfor ikke videre til arvingene.
Mange ytelser fra det offentlige og for eksempel forsikringsselskaper er personlige, og vil derfor ikke være en del av verdiene, men noen har ordninger som går videre til eventuelle barn og/eller ektefelle. Det kan derfor være smart å undersøke dette nærmere om det er aktuelt.
For mange er det også verd å tenke på hvordan gjenstander med høy affeksjonsverdi for etterlatte skal fordeles. Alternativt til å lage en detaljert liste over alle gjenstander kan man oppgi prosessen for hvordan slike gjenstander skal fordeles, for eksempel ved å peke ut noen som får ansvaret for fordelingen. Siden testamentet skal gi mening i mange år, vil et svært detaljert testament kunne kreve oppdatering oftere.

Bestem fordeling av arven

Det finnes mange måter å fordele arven i et testament. Vi har laget noen eksempler til inspirasjon. Eksemplene kan ikke brukes direkte i et testament, men er ment å illustrere noen forskjellige muligheter, og ikke minst måter å tenke på fordeling av arv. Arven kan fordeles på andre måter enn dette.
 • Arvingene får et angitt beløp (som må oppfylle lovens krav), og resten testamenteres til et godt formål.
 • Et angitt godt formål får et gitt beløp, resten skal gå til et annet godt formål. Det er ingen lovpliktige arvinger.
 • Tre navngitte venner får et gitt beløp hver, resten skal gå til et annet godt formål. Det er ingen lovpliktige arvinger.
Det viktigste er at testators vilje kommer klart frem, så det ikke er tvil om hva som skal skje med verdiene. Hvis ikke er det opp til dem som leser testamentet hvordan det skal forstås. Det er ikke lovlig å gå utenfor føringene som står i testamentet, så formuleringene bør være svært godt gjennomtenkt.
I løsningen til Arv.no ↗ blir man guidet gjennom prosessen. Oppsettet av testamentet tilpasses brukerens livssituasjon og hvordan man ønsker arven skal fordeles.

Angi arv til gode formål

Hvis man ønsker å støtte et godt formål i sitt testamente, er det viktig å ikke bruke formuleringer som er for avgrenset eller som kan bli utdatert.
Eksempler på hva man burde unngå
 • "Arven skal gå til bekjempelse av malaria."
  • Ikke lenger relevant når verden har utryddet malaria.
 • "Arven skal komme personer under den ekstreme fattigdomsgrensen til gode."
  • Hvis verdenssamfunnet i framtiden bruker en annen definisjon av ekstrem fattigdom, kan det bli vanskelig å bruke pengene på en effektiv måte, og vite hvilke tiltak som oppfyller kravet.
 • "Arven skal gå til bekjempelse av fiskelus i oppdrettsmerder i Nordland."
  • Er for spesifikk og avgrenset. Det kan bli vanskelig å finne prosjekter som er effektive og som behøver mer penger når det blir aktuelt. Kanskje saken til og med ikke er et problem lenger når arven blir aktuell.
Det kan være vanskelig å vite noe om fremtidens behov. Hvis man velger å donere arv til Gi Effektivt kan man være trygg på at pengene blir brukt på den mest effektive måten, basert på en nøytral, rasjonell vurdering av behovene i verden når det blir relevant.

Snakk med pårørende

Det er mye enklere for pårørende å oppfylle testamentet om de kjenner godt til innholdet, testators intensjoner og eventuelle praktiske instruksjoner. Et vanlig problem er at pårørende ikke er informert og det kan skape problemer som i verste fall fører til at testamentet ikke oppfylles. Pårørende bør også gjøres kjent med hvor testament og vedlegg er oppbevart.
Det kan være ubehagelig å snakke om noe så personlig, men det er viktig å informere pårørende i god tid. Mange konflikter om arv kan unngås med åpenhet om verdier og forpliktelser, og hvordan arven er fordelt. Særlig hvis man vil begrense hvor mye arvingene får, og testamentere deler til et godt formål.
I noen tilfeller er det også krav om å informere pårørende for at testamentet skal være gyldig. For eksempel hvis man ønsker å begrense ektefelles arv, er det et krav at vedkommende skal ha fått kunnskap om testamentet. Hvis man ønsker å fordele arven til slektsarvinger på en annen måte enn etter regelen om pliktdelsarv, skal de samtykke til det. I slike tilfeller anbefaler vi spesielt hjelp fra advokat for å få alt gyldig etter loven.
Arv.no tilbyr ekstra kvalitetssikring ↗ av advokat.

Oppbevaring av testament

Det hjelper ikke å skrive et testament hvis ingen vet at det eksisterer. Det beste er for mange å levere testamentet til en domstol ↗. Tingrettene tar et registreringsgebyr for å oppbevare testamentet (978 kr. i 2022)11. Norges domstoler (Uten år.) "Rettsgebyr og kostnader, Gebyr knyttet til arv, skifte og testament" (Hentet: 26.5.2022)., og da er det registrert i et landsdekkende register, så man kan være trygg på at det blir hentet fram når det blir aktuelt.
Det kan også være praktisk å ha en eller flere kopier av testamentet lett tilgjengelig, for eksempel hjemme og hos en eller to pårørende. Kopier utenfor hjemmet sikrer en bedre mot at testamentet blir borte i brann eller ved flytting.
Hvis listen over de viktigste verdiene og forpliktelsene ikke er en del av testamentet, kan det likevel være praktisk at listen oppbevares sammen med en kopi av testamentet. Det vil gjøre det enklere for dem som skal gjøre opp boet å finne alt de trenger.
Hvis man skriver nytt testament som erstatter det gamle, bør man huske å skifte ut alle kopier av den forrige versjonen.
Fem ting å tenke på

 1. Det viktigste er å fordele de store verdiene. Husk at testamentet skal gi mening i mange år, og et svært detaljert testament krever at man må oppdatere det ofte.
 2. Arv.no gir mulighet til en kvalitetssikring ↗ av testamentet fra en advokat. Det kan være relevant hvis man er usikker på om testamentet følger reglene, eller om man har en komplisert livssituasjon.
 3. Husk å oppdatere testamentet når det er relevant. For eksempel hvis man ønsker å endre hvilke saksområder som skal motta en gave, eller om livssituasjonen endrer seg betydelig.
 4. Hvis man ønsker å skrive et gjensidig testament11.

  Et felles testament som to eller flere personer har skrevet sammen og som gjerne sier at de skal arve hverandre, samt hva som skjer når begge eller alle er døde.

  , kan man også gjøre det hos Arv.no ↗.
 5. For å lese flere eksempel på hvordan arven regnes ut eller gjøres opp, kan man kikke på domstolenes hjemmeside ↗.