Djurvälfärd.

Varför riktar vi in oss på djurvälfärd?

Vi vill minska lidande hos alla kännande varelser. Medan vissa sätt att hjälpa djur kan kosta hundra- eller tusentals kronor per räddat djur, så kan vi minska lidandet till en bråkdel av kostnaden om arbetet riktas mot djur i livsmedelsindustrin. Därför rekommenderas ofta organisationer som verkar för minskat lidande i djurfabrikerna av Animal Charity Evaluators (ACE), vars analyser vi grundar våra rekommendationer på.

Good Food Institute

Good Food Institute

Främjar framtagning av alternativa protein.

The Good Food Institute (GFI) arbetar med att långsiktigt förändra djurindustrin genom att främja utvecklingen av alternativa proteinkällor. De arbetar för närvarande i USA, Brasilien, Indien, Kina, Singapore, Europa, och Israel.

Under 2021-2022 har GFI lagt ungefär hälften av sin budget på att öka tillgängligheten av animaliefria produkter, och hälften på att stärka djurrättsrörelsen.

The Good Food Institute är en av få icke-vinstdrivande organisationer som arbetar med clean meat (även kallat odlat kött). Alternativa protein utgör en potentiell långsiktig lösning både för att minska utsläpp av växthusgaser från djurindustrin, och minskat lidande för inspärrade djur.

Läs mer:

Faunalytics

Faunalytics

Förser de som kämpar för djuren med data och forskning.

Faunalytics gör egen forskning, samarbetar med organisationer och tillgängliggör redan existerande forskning för att andra som arbetar för djuren ska kunna ha så stor påverkan som möjligt. Områden som undersöks kan vara strategier, taktiker och forskningssammanfattningar.

Enligt Animal Charity Evaluators har Faunalytics stor potential att öka effekt genom omprioriteringar, effektivt utförande av tänkta interventioner och att bygga upp det relativt nya området som arbete för djurvälfärd är. Genom att deras forskning håller hög kvalitet i jämförelse med området i övrigt kan arbetet bli mer evidensbaserat och nå högre effekt.

Läs mer:

The Humane League

The Humane League

Påverkansarbete

26 kr

besparar en höna ett liv instängt i en trång bur

Främjar samarbete och utbyte av kunskap mellan djurrättsorganisationer.

The Humane League (THL) arbetar för närvarande från USA, Mexiko, Storbritannien och Japan, där de både stärker djurrättsrörelsen, och utför välorganiserade påverkanskampanjer mot livsmedelsföretag i syfte att förbättra välfärden för djur i djurindustrin.

The Humane League är ofta ledande i arbetet med att samarbeta och utbyta erfarenheter mellan djurrättsorganisationer kring strategier och metoder. De har spelat en viktig roll för att stärka djurrättsrörelsen utanför USA genom att producera och publicera forskning, engagera sig i samhällsdebatten, organisera konferenser, och genom att rekrytera, träna och stötta medlemmar i djurrättsorganisationer (exempelvis svenska Djurens Rätt) genom the Open Wing Alliance (OWA).

Läs mer:

Wild Animal Initiative

Wild Animal Initiative

Främjar och bedriver forskning för att hjälpa vilda djur.

Wild Animal Initiative (WAI), baserad i USA, är en organisation som arbetar inom ett hittills förbisett område: att främja och utföra forskning för att hjälpa vilda djur på stor skala. Deras mål, att bygga grunden till ett akademiskt forskningsfält som studerar vilda djurs välfärd, har möjligheten att leda till en långsiktig förbättring för vilda djur. Ytterst få organisationer arbetar inom detta område, vilket gör deras arbete ännu viktigare. WAI har hittills publicerat artiklar i vetenskapliga tidskrifter, och samarbetat med forskare från stora universitet världen över med att utveckla nya forskningsprojekt.

Precis som människor, husdjur och djur i djurindustrin, så värdesätter vilda djur sin egen välfärd och gör vad de kan för att undvika lidande och smärta. Hur vi på bästa sätt bör hjälpa dem är en väldigt komplex fråga, vilket innebär att mer forskning på detta område har ett stort värde.

Läs mer: