Policy för företagssamarbeten.

Senast uppdaterad: 12 februari 2024.

Genom att som företag ge en gåva till oss förbinder ni er till att följa denna policy.
Företag kan genom att stödja Ge Effektivts verksamhet visa ett aktivt engagemang för en hållbar utveckling. Grundläggande för en god insamlingsverksamhet är att vi uppfattas som en seriös organisation som bedriver en bra och effektiv verksamhet. Det är också viktigt att Ge Effektivt så långt det är möjligt associeras med starka och positivt laddade varumärken.

Grunden för våra samarbeten

Ge Effektivts vision är en värld där så många givare som möjligt prioriterar att få största möjliga effekt på sin gåva till välgörande ändamål. Genom våra företagssamarbeten mobiliserar vi fler aktörer som delar vår värdegrund i arbetet med Agenda 2030 och ökar vårt gemensamma bidrag.
Företagssamarbeten hjälper oss att öka kännedomen om effektivt givande och om vår verksamhet i Sverige - och på så sätt kan vi samla in mer medel till våra mottagarorganisationer som jobbar för global hälsa, klimat och djurvälfärd runt om i världen.

Urvalskriterier

Positiva urvalskriterier:
 • bedriver sin verksamhet i linje med gällande nationella och internationella lagar och regler
 • bedriver en verksamhet som är etiskt försvarbar
  visar socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande
Negativa urvalskriterier:
 • har sin huvudsakliga verksamhet inom t.ex. vapen eller utvinning av fossil energi
 • är involverade i oetisk, korrupt, exploaterande eller illegal verksamhet
 • har en verksamhet som direkt strider mot den/de mottagarorganisationer företaget vill skänka pengar till

Global Compact’s principer

Vi förväntar oss att våra samarbetspartners står bakom och följer Global Compact’s tio principer för ansvarsfull företagande:
 • Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
 • Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter
 • Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
 • Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete
 • Princip 5: Avskaffa barnarbete
 • Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter
 • Princip 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
 • Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
 • Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik
 • Princip 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning
Ge Effektivt förbehåller sig rätten att utföra granskningar av de företag som önskar att ingå samarbeten med oss. Dessa granskningar kan ske oberoende av företaget genom inhämtning av publikt material.

Användande av Ge Effektivts varumärke

Vi värnar om vårt varumärke, eftersom ett skadat varumärke kan skapa en förtroendekris som drabbar de syften vi arbetar för. Företag som samarbetar med oss har därför inte rätt att använda vårt varumärke eller logotyp utan tillstånd.
Om och hur vårt varumärke får användas regleras genom särskilda överenskommelser och avtal, vilka i sin tur baseras på omfattningen av samarbetet och företagets insats. Ge Effektivt ska alltid ha möjlighet att godkänna material före publicering, samt ha möjlighet att avbryta samarbetet om företaget agerar på ett sätt som inte är förenligt med Ge Effektivts värderingar eller arbetssätt.

Olika typer av samarbeten

För att avgöra vilken typ av samarbete vi ingår avtal om presenteras nedan tre typfall av insamling. Generellt kan sägas att ju mer omfattande ett samarbete är desto mer uppmärksamt måste vår organisation värdera dess för- och nackdelar.
I det enskilda fallet bör en bedömning göras om vilken fördel samarbetet ger oss som organisation samt en uppskattning om dess möjlighet att generera insamling. Potentiella risker och nackdelar som varje samarbete innebär bör också beaktas.
1. Spontan gåva. Vi förbehåller oss rätten att skicka tillbaks spontana gåvor från företag som inte uppfyller vår policy, eller som av annan anledning kan tänkas skada vårt varumärke, och kommer i samband med det att be givaren att ta bort eventuell kommunikation om gåvan i sina kanaler.
2. Samarbete med begränsad motprestation. Kan handla om att företaget berättar om att de stödjer vår verksamhet eller att företaget vill ha återkoppling om hur gåvor används och vill berätta om samarbetet på till exempel hemsida.
3. Samarbetet med stor motprestation. Företaget vill använda vårt varumärke, såsom namn och logotyp, i sin marknadsföring. Avsikten kan vara att visa vår logotyp på företagets produkter och aktivt föra fram det i marknadsföringen.
Vi utformar innehållet tillsammans med varje företag och samarbetet kan exempelvis innefatta rena gåvor, sponsring, lönegiv och vinstutdelning.