Klimat.

Varför riktar vi in oss på klimat?

Klimatkrisen är en ödesfråga, och vi drabbas redan av effekterna av den - detta gäller inte minst människor som redan lever i utsatthet. Det är ett oerhört komplext problem som uppstår ur hur vi producerar och konsumerar energi; och det är sammanflätat med utmaningar som ekonomisk utveckling, energifattigdom och utsläppsdrivna luftföroreningar. Om vi inte gör drastiska förändringar och lyckas minska våra utsläpp radikalt, kommer klimatförändringarna att påverka planeten på ett sätt som får förödande konsekvenser för allt liv på jorden. Vi rekommenderar högeffektiva klimatinsatser som den oberoende organisationen Giving Green har identifierat som evidensbaserade och kostnadseffektiva.

Clean Air Task Force

Clean Air Task Force

Påverkansarbete

1-10 kr

per ton CO2e som förhindras från att släppas ut i atmosfären

Policy som sänker utsläpp av fossila bränslen och möter energiutmaningar.

Med ett vetenskapsbaserat tillvägagångssätt satsar Clean Air Task Force (CATF) på viktiga och negligerade regelverk för att få till stora utsläppsminskningar på kostnadseffektivt sätt. Mycket av arbetet görs i USA, på regional och nationell nivå för regelverk inom elproduktion, industri och transport. Med mer medel har de möjlighet att expandera ännu bredare ut i världen mot Kina, Europa och Nordafrika.

Teamet består av experter inom policy, teknik och lobbyister som har en mycket imponerande historik av policyförändring i projekt de lett eller drivit tillsammans med andra parter, vilket leder till den höga kostnadseffektiviteten. De arbetar också med program för att stötta innovation inom teknologier med låga nivåer av fossila bränslen, och har där en agnostisk syn på vilken teknologi som snabbast sänker koldioxidnivåerna.

Kostnadseffektivitet: Giving Green baserar sig på en rapport gjord av Founders Pledge, där CATF förväntas förhindra ett ton CO2e per $0,1-$1 i finansiering.

Läs mer:

Good Food Institute

Good Food Institute

Alternativa proteinkällor

30 kr

per ton CO2e som förhindras från att släppas ut i atmosfären

Främjar framtagning av alternativa protein.

The Good Food Institute (GFI) arbetar med att långsiktigt förändra djurindustrin genom att främja utvecklingen av alternativa proteinkällor. De arbetar för närvarande i USA, Brasilien, Indien, Kina (fastlandet), Hong Kong, Singapore, Europa, och Israel.

The Good Food Institute är en av få icke-vinstdrivande organisationer som arbetar med clean meat (även kallat odlat kött). Alternativa protein utgör en potentiell långsiktig lösning både för att minska utsläpp av växthusgaser från djurindustrin, och minskat lidande för inspärrade djur.

Kostnadseffektivitet: I en analys gjord av Giving Green estimeras Good Food Institute kunna minska ett ton CO2e-utsläpp med mellan $0,68-$48,22 i finansiering. Bästa gissningen är $2,98.

Det råder alltså stor osäkerhet då det är långt mellan deras estimat.

Läs mer:

Good Energy Collective

Good Energy Collective

Påverkansarbete

35 kr

per ton CO2e som förhindras från att släppas ut i atmosfären

Främjar avancerade kärnreaktorer genom policyforskning.

Good Energy Collective (GEC) är en ideell organisation som stöttar övergången till ren elproduktion med avancerade kärnreaktorer. Deras aktiviteter är bland annat att aktivera lokala grupper och lobbyism för progressiv politik på området.

Genom att utöka efterfrågan på kärnreaktorer kan produktionskostnader gå ned och risken för sektorns aktörer minska, vilket i sin tur gör lösningen ännu mer attraktiv på sikt. Fokus för GEC:s arbete är till en början i USA, men modellen kan exporteras globalt (vilket exempelvis skett med uppskalning av kärnkraft i Sydkorea).

Kostnadseffektivitet: I en analys gjord av Giving Green estimeras Good Energy Collective kunna minska ett ton CO2e-utsläpp med mellan $0,87-$14 i finansiering. Bästa gissningen är $3,46.

Det råder alltså osäkerhet då det är långt mellan deras estimat. De räknar med att det finns stora positiva andragradseffekter när arbetet sprids, som inte är med i analysen.

Läs mer:

Industrious Labs

Industrious Labs

Påverkansarbete

5 kr

per ton CO2e som förhindras från att släppas ut i atmosfären

Driver på den klimatmässiga utvecklingen för våra tyngsta industrier, där stora delar av våra utsläpp ligger idag.

Tunga industrier som cement och stål är bokstavligen talat vad vi bygger vårt samhälle på, men har hittills inte fått mycket uppmärksamhet från ideell sektor och filantropi.

Industrious Labs driver på omställningen genom att arbeta för:
1) löften om lägre utsläpp från företagen
2) regleringar från statligt håll
3) statlig finansiering som snabbar upp processen.

Kostnadseffektivitet: Industrious Labs är en ny organisation med kortare track record än många av våra andra rekommendationer, därför är kostnadsestimatet också osäkert. Giving Green tror att det kan kosta Industrious Labs $0,52 per tCO2e av undvikna utsläpp, troligen någonstans mellan $0,03-12,30.

Läs mer:

Opportunity Green

Opportunity Green

Påverkansarbete

Arbetar med att minska utsläppen från flyg och sjöfart genom att driva på regleringar och främja rena bränslen.

Opportunity Green strävar efter att minska utsläppen inom flyg och sjöfart genom att förespråka ambitiösa regleringar; utöka användningen av rena alternativa bränslen; driva den privata sektorn att anta grönare flottor och bränslen; och, inom flyget, minska efterfrågan på flygresor.

Opportunity Greens strategi för att minska koldioxidutsläppen inom luftfart och sjöfart åberopar tre huvudstrategier:

  • Underlätta en koalition inom den privata sektorn för att främja rena alternativa bränslen
  • Öka representationen från klimatutsatta länder i internationella politiska diskussioner
  • Identifiera och driva strategiska rättsliga åtgärder

Giving Green har valt att inte kvantifiera Opportunity Greens kostnadseffektivitet med tanke på den höga osäkerheten kring nyckelparametrar. Istället utgör deras allmänna forskning om vad som behövs för att minska koldioxidutsläppen inom luftfart och sjöfart grunden för utvärderingen.

Läs mer:

Project InnerSpace

Project InnerSpace

Arbetar för att göra geotermisk energi billigare och mer tillgänglig.

Project InnerSpace bekämpar klimatförändringar genom att utöka tillgången till geotermisk energi, som kan leverera tillförlitlig fossilfri värme och el. De arbetar för att göra geotermisk energi billigare och mer tillgänglig, särskilt i tätbefolkade områden i låginkomstländer. Giving Green anser att Project InnerSpace är en toppaktör inom den geotermiska sektorn.

Project InnerSpace utvecklar en global geotermisk resurs- och prospekteringskarta, stödjer geotermiska projekt som står inför finansieringshinder och bygger upp fart för geotermisk energi i både den offentliga och privata sektorn.

Kostnadseffektivitet: Giving Green har valt att inte kvantifiera Project InnerSpace:s kostnadseffektivitet med tanke på den höga osäkerheten över nyckelparametrar. Istället ligger deras allmänna forskning inom geotermisk sektor till grund för deras utvärdering.

Läs mer:

Founders Pledge Climate Change Fund

Founders Pledge Climate Change Fund

Låt Founders Pledge avgöra och fördela din gåva enligt vad de anser är bäst.

Organisationen Founders Pledge, som ägnar sig åt rådgivning inom filantropi, har efter många års analyser inom klimat valt att starta en särskild fond för högeffektiva klimatprojekt.

Klimatförändringarna försummas inte. Varje år spenderas över 1 biljon dollar på det. Men de flesta pengarna satsas på de mest traditionella lösningarna, vilket betyder att en stor del av pengarna inte gör så mycket nytta som de skulle kunna. Founders Pledge Climate Change Fund (CCF) finns för att utnyttja varje krona och finansiera de mest effektiva, försummade klimatlösningarna.

Fonden jobbar med att:

  • Accelerera innovation inom försummade tekniker - med innovativ och kostnadseffektiv teknologi kan hela världen ta del av framgångarna utan att hämma någons utveckling,
  • Stärka ledarskap inom policyförändring – genom att påverka policy kan ideella organisationer med små budgetar åstadkomma otroligt mycket, för maximal påverkan.

Läs mer: