Hvorfor er det så dyrt å redde et liv?

Av de fem organisasjonene vi anbefaler er det fire som direkte hjelper å redde liv. Det er disse bistandstiltakene GiveWell har funnet som redder liv mest kostnadseffektivt.
Fordi intervensjonene i seg selv er så billige, blir mange overrasket over hvor dyrt det er å redde et liv. I 2020 kostet det for eksempel 45-50 kr å levere et impregnert myggnett som kan brukes av to personer i 2-4 år. Likevel kostet det i snitt 45 000 kr å redde et liv gjennom GiveWell sine anbefalte organisasjoner.
Vi bruker et eksempel fra 2020 for å illustrere hvordan det kan være så stor kostnadsforskjell mellom intervensjonen i seg selv og det å redde et liv. Dette eksempelet reflekterer ikke hva GiveWell forventer at kostnaden kommer til å være i fremtiden. Vi antar generelt at kostnaden ved å redde et liv vil øke over tid.

Kostnaden av å redde et liv.

I 2020 estimerte GiveWell at 45 000 kr kan redde et liv i Guinea ved å finansiere distribusjon av insektsnett gjennom Against Malaria Foundation (AMF). Disse tallene er basert på en tildeling GiveWell ga AMF i 2020 på 68 000 000 kr. Den er anslått å finansiere 1,6 million insektsnett og redde omtrent 1 700 liv. Guinea har blitt valgt som eksempel fordi kostnadseffektiviteten ved distribusjonen der var tilnærmet lik den gjennomsnittlige kostnadseffektiviteten AMF hadde ved tildelinger fra GiveWell og Open Philanthropy i 2020.

Dette utrettet 45 000 kr med Against Malaria Foundation i Guinea.

1 001 myggnett levert.

Kostnaden ved å kjøpe og levere et nett er omtrent 45 kr, så en donasjon på 45 000 kr kan kjøpe omtrent 1 001 nett.

795 myggnett i bruk.

Forskning tyder på at ikke alle nettene som kjøpes faktisk blir tatt i bruk. Basert på dette estimerer GiveWell at omtrent 79 % av de leverte nettene faktisk brukes. Derfor er omtrent 795 av nettene i bruk som et resultat av donasjonen.

1 431 mennesker beskyttet av nettene.

Nettene brukes ofte til å dekke flere personer. I snitt dekker et nett 1,8 personer. Altså kan 795 nett kan brukes til å beskytte 1 431 mennesker.

12 av disse menneskene er forventet å dø hvert år.

For å kunne estimere hvor mange liv nettene kan redde må vi først vite hvor mange i befolkningen som ville ha dødd uten beskyttelsen av nettene. Dødsraten og demografien i Guinea sikter til at omtrent 12 av 1 431 mennesker ville ha dødd hvert år av hvilken som helst årsak – inkludert malaria.

1,3 liv reddes av distribusjonen av myggnett.

Basert på resultatene fra akademiske studier om kostnadseffektiviteten av insektsnett estimerer vi at distrubusjonen av disse nettene kommer i gjennomsnitt til å redusere antallet dødsfall per år i befolkningen fra 12 til omtrent 11,4 per 1000 personer. Vi multipliserer 0,6 forhindrede dødsfall per år med 2,1 som er det gjennomsnittlige antall år nettene beskytter mot malaria. Det initielle estimatet blir derfor at donasjonen vil redde 1,3 liv.

1,0 liv reddet når vi regner inn effekten av donasjonen på andre givere.

Donasjoner kan ha en effekt på andre givere. GiveWell forventer at donasjonen på 45 000 kr kommer til å få andre givere til å flytte noe av finansieringen sin fra distribusjon av malarianett over til andre tiltak. Det tas med i beregningen for å gi et så realistisk estimat på kostnadseffektiviteten som mulig. Dette fører til resultatet av en donasjon på 45 000 kr vil redde ett liv. GiveWell skriver mer om hvordan de tar hensyn til handlingsmønsteret til andre givere på sine nettsider.

Tilleggfordeler

Donasjonen på 45 000 kr kan også ha ført til andre fordeler som ikke er eksplisitt medberegnet i eksempelet over. Disse fordelene inkluderer:
Vi vil gjerne gjøre dere oppmerksomme på at dette eksempelet er basert på estimater GiveWell gjorde i 2021. Siden den gang har GiveWell oppdatert tallene sine for estimert kostnadseffektivitet og alle detaljer er ikke nødvendigvis helt nøyaktige lenger. Eksempelet funger likevel fremdeles godt for å forstå de generelle ideene bak GiveWell sine beregninger.

Ta kontakt.

Vi brinner för effektiva hjälpinsatser - och hjälper dig gärna.

info@geeffektivt.se
+46 760 22 83 74

Slik fant GiveWell at 45 000 kr til Against Malaria Foundation reddet et liv i Guinea

Slik fant GiveWell at 45 000 kr til Against Malaria Foundation reddet et liv i Guinea
1 001 myggnett levert

Kostnaden ved å kjøpe og levere et nett er omtrent 45 kr, så en donasjon på 45 000 kr kan kjøpe omtrent 1 001 nett.

795 myggnett i bruk

Forskning tyder på at ikke alle nettene som kjøpes faktisk blir tatt i bruk. Basert på dette estimerer GiveWell at omtrent 79 % av de leverte nettene faktisk brukes. Derfor er omtrent 795 av nettene i bruk som et resultat av donasjonen.

1 431 mennesker beskyttet av nettene

Nettene brukes ofte til å dekke flere personer. I snitt dekker et nett 1,8 personer, noe som sier oss at 795 nett kan brukes til å beskytte 1 431 mennesker.

12 av disse menneskene er forventet å dø hvert år

For å kunne estimere hvor mange liv nettene kan redde må vi først vite hvor mange i befolkningen som ville ha dødd uten beskyttelsen av nettene. Dødsraten og demografien i Guinea sikter til at omtrent 12 av 1 431 mennesker ville ha dødd hvert år av hvilken som helst årsak – inkludert malaria.

1,3 liv reddet av distribusjonen av insektsnett

Basert på resultatene fra akademiske studier om kostnadseffektiviteten av insektsnett estimerer vi at distrubusjonen av disse nettene kommer til å redusere antallet dødsfall per år i befolkningen fra 12 til omtrent 11,4. Vi multipliserer 0,6 forhindrede dødsfall per år med 2,1 som er det gjennomsnittlige antall år nettene beskytter mot malaria. Det initielle estimatet blir derfor at donasjonen vil redde 1,3 liv.

1,0 liv reddet når vi regner inn effekten på andre givere

Donasjoner kan ha en effekt på andre givere. I dette tilfellet forventer GiveWell at donasjonen på 45 000 kr kommer til å få andre givere til å flytte noe av finansieringen sin fra distribusjon av malarianett over til andre tiltak. Det tas med i beregningen for å gi et så realistisk estimat på kostnadseffektiviteten som mulig. Dette fører til resultatet av en donasjon på 45 000 kr vil redde ett liv. GiveWell skriver mer om hvordan de tar hensyn til handlingsmønsteret til andre givere på sine nettsider.