Klimatkompensation eller klimatinvestering?

Många vill göra nytta för klimatet, men hur gör man det bäst? Och hur håller man kolla på alla olika begrepp?

16.2.2024

Vad är egentligen skillnaden mellan klimatkompensation och klimatinvestering? 

Klimatkompensation

Klimatkompensation definieras enligt ISO14021: "Mekanism för att kompensera för en produkts klimatavtryck (carbon footprint) genom förebyggande av utsläpp, minskning eller avlägsnande av motsvarande mängd utsläpp av växthusgaser i en process utanför produktsystemets gränser".

Klimatkompensation i ett certifierat projekt som ger beständig klimatnytta regleras genom kolkrediter som verifierats och certifierats enligt en vedertagen standard av oberoende aktörer - det kan t.ex. handla om att plantera träd eller att bygga solceller.
Förenklat fungerar det såhär:
1. En aktör gör en viss aktivitet - t.ex. planterar träd eller planerar för att bygga solceller.
2. En extern part räknar ut hur mycket koldioxidekvivalenter som lagrats in eller förhindrats tack vare aktiviteten - t.ex. CO2e som har lagrats in i träd och mark tack vare det planterade trädet, eller hur många kWh som solcessprojektet kommer att generera. Tredjeparten kontrollerar additionalitet (dvs. att klimatnyttan inte skulle ha skett ändå),
3. Aktörens aktivitet verifieras av den externa parten - det blir som ett kvitto på att man faktiskt gjort det man sagt. Den externa parten kan därefter registrera sina spårbara kolkrediter i en "bank", t.ex. Verra.
4. Den som vill klimatkompensera köper kolkrediterna, och ett uttag av motsvarande mängd kolkrediter görs då från "banken", som håller koll på saldot och ser till att varje kolkredit bara kan säljas en gång.
Det här systemet är på många sätt robust och bra, eftersom man som köpare vet att man får de CO2e som man vetalat för. Dessvärre är certifieringen och verifieringen ofta väldigt kostsam och tidskrävande för den som säljer kolkrediterna, vilket påverkar priset. Därför kan det, om man inte tycker att själva certifieringen är viktig, vara en mer effektiv lösning att istället investera i väl valda klimatprojekt som inte är certifierade som klimatkompensation, för att på så sätt kunna få ut mer CO2e-minskning för samma peng.

Klimatinvestering

En gåva till Ge Effektivts klimatorganisationer räknas inte som klimatkompensation. Vi väljer istället att kalla det för en klimatinvestering. Detta är inget begrepp med en tydlig definition, men det vi avser är att man investerar i klimatnytta i någon form - det kan vara investeringar i ny teknik eller andra åtgärder som syftar till att minska utsläppen från fossila bränseln - primärt koldioxidutsläpp. Till skillnad från klimatkompensation är den nyttan man får ut inte certifierad och verifierad enligt en viss standard. Inte heller ger den kolkrediter som går att köpa på en marknad.
Medan klimatkompensation enbart handlar om handel med koldioxidekvivalenter, kan en klimatinvestering alltså innefatta annat än just koldioxidminskning, till exempel investeringar i ekosystemtjänster ↗ (en ekosystemtjänst är allt gott vi får av naturen, t.ex. ren luft, ökad tillgång till vatten, ökad biologisk mångfald osv.)

De klimatinvesteringar som Ge Effektivt rekommenderar, baserat på Giving Greens grundliga analyser, är sannolikt bland de mest effektiva som finns utifrån kostnadseffektivitet, evidens och potential. Där uppskattas ett ton CO2 kunna förhindras från att släppas ut för så lite som 1-10 kr/ton CO2 via Clean Air Task Force.

Läs mer här om de olika klimatorganisationer som du kan stötta genom Ge Effektivt.