Vilka hjälporganisationer skänkte mest i 2020?

Årligen samlar branschorganisationen Giva Sverige in uppgifter om de hjälporganisationer som samlat in mest pengar det senaste året. Nedan finns den senaste listan över de 20 största insamlande organisationerna för 2020, inom parentes anges antal insamlade miljoner 2020.

 1. Cancerfonden (870)
 2. Unicef (693)
 3. Läkare utan gränser (681)
 4. Rädda Barnen (457)
 5. Barncancerfonden (431)
 6. Hjärt-Lungfonden (416)
 7. Röda Korset (380)
 8. SOS Barnbyar (339)
 9. Sverige för UNHCR (294)
 10. WWF (312)
 11. Plan International (264)
 12. Hjärnfonden (261)
 13. Greenpeace Norden (215)
 14. Läkarmissionen (207)
 15. Stockholms stadsmission (167)
 16. Frälsningsarmén (161)
 17. Act Svenska Kyrkan (154)
 18. Operation Smile Sverige (152)
 19. Sjöräddningssällskapet (149)
 20. Naturskyddsföreningen (117)

  Vilken typ av välgörenhet samlar in mest pengar?

  De typer av hjälporganisationer som svenskarna skänker mest till är av olika karaktär och kan grupperas enligt nedan:
  • Obundna biståndsorganisationer: 2 273 miljoner
  • Forskning kring cancer, hjärt- och lungor: 1 978 miljoner
  • FN:s hjälporganisationer: 987 miljoner
  • Miljöorganisationer i Sverige: 644 miljoner
  • Kyrkliga hjälporganisationer: 522 miljoner
  • Hjälporganisationer för behövande i Sverige: 316 miljoner

  Obundna biståndsorganisationer

  Läkare utan gränser
  Läkare utan gränser är en internationell medicinsk humanitär ideell hjälporganisation som är politiskt och religiöst obunden. Läkare utan gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer. Organisationen bildades med övertygelsen att alla människor har rätt till medicinsk vård och att deras behov är viktigare än nationsgränser, vare sig behovet av vård är orsakat av människor eller naturkatastrofer.

  Rädda Barnen
  Rädda Barnen är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som värnar om barns rättigheter. Rädda Barnen stöder barn i utsatta situationer och påverkar stater att ta sitt ansvar för att deras rättigheter efterlevs. Rädda Barnen har 30 medlemsorganisationer verksamma i över 120 länder. Organisationen arbetar bland annat mot barnmisshandel och aga, sexuella övergrepp mot barn, barnpornografi, barnarbete och barnfattigdom.

  Röda Korset
  Röda Korset är en internationell humanitär rörelse med 14 miljoner volontärer i hela världen. Den grundades för att skydda mänskligt liv och hälsa, för att garantera respekten för alla människor, och för att förhindra och lindra mänskligt lidande.

  SOS Barnbyar
  SOS Barnbyar är en internationell välgörenhetsorganisation som riktar sig till föräldralösa, övergivna och på andra sätt utsatta barn över hela världen. Kärnan i verksamheten är de så kallade barnbyarna, som utgår från en familjemodell där föräldralösa barn och anställda barnbymammor bor tillsammans i egna hem tills barnen är redo att flytta hemifrån. Organisationen bedriver också ungdomsboenden, skolor, vårdinrättningar och social verksamhet där målet är att stödja utsatta familjer och på så sätt motverka att familjer splittras och barn överges. Verksamheten finansieras till största del genom privatpersoner som tecknar fadderskap. Mot en månatlig summa får bidragsgivaren följa ett barn eller en barnby genom att regelbundet få brev och fotografier skickade hem till sig. Den svenska delen av SOS Barnbyar arbetar med insamling till projekt i framförallt Afrika.

  Operation Smile Sverige
  Operation Smile är en politiskt och religiöst obunden medicinsk hjälporganisation. Organisationen arbetar i låg- och medelinkomstländer med att hjälpa barn födda med ansiktsmissbildningar, främst läpp-, käk- och gomspalt genom att med hjälp av medicinskt utbildade volontärer erbjuda operationer utan kostnad för deras familjer. Operation Smile finns i dag i drygt 40 länder, varav 30 är programländer, där de medicinska uppdragen genomförs, och elva är resursländer, där insamling sker. Under Operation Smiles medicinska uppdrag samlas volontärer från olika delar av världen för att operera barn och ungdomar, och vissa fall även äldre; patienter som i de flesta fall annars inte skulle få någon hjälp.

  Forskning kring cancer, hjärt- och lungor

  Cancerfonden
  Cancerfonden är en fristående ideell organisation med visionen att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, opinionsbildning och kunskapsspridning. Organisationen är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Insamling av pengar görs genom kampanjer och värvning av månadsgivare. Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning. Man anlitar Sveriges ledande cancerforskare för att prioritera bland alla ansökningar om forskningsstöd som inkommer till fonden.

  Barncancerfonden
  Barncancerfonden är en ideell organisation, som arbetar med finansiering av forskning som har relevans för barncancer, samt ger stöd till utbildning och fortbildning för olika personalgrupper inom barncancerområdet. Barncancerfonden bedriver också informationsverksamhet om barncancer och dess följder i syfte att öka förståelsen för barnets livssituation. Dessutom bidrar Barncancerfonden till att utveckla och förbättra stödet till familjer med cancerdrabbade barn, med syfte att underlätta familjernas vardag under och efter behandlingen.

  Hjärt-Lungfonden
  Hjärt-Lungfonden är en ideell insamlingsorganisation som samlar in och delar ut pengar till hjärt-lungforskning. Idag är Hjärt-Lungfondens mål att besegra hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Förutom att samla in och fördela pengar till forskning arbetar man med att informera om hjärt-lungsjukdom samt verkar för ökad kunskap om forskningens betydelse.

  Hjärnfonden
  Hjärnfonden är en svensk, ideell organisation som samlar in pengar till forskning och information om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Fondens mål är att finna nya och effektiva behandlingar mot hjärnsjukdomar och skador samt att forskningen, både grundforskning och klinisk forskning, kring detta ämne intensifieras och utvecklas. Forskningen avser även den friska hjärnan och hur den utvecklas och dess potential. Genom information, föreläsningar och seminarier är fondens syfte också att öka kunskapen och engagemanget kring hjärnan och forskningens betydelse för hjärnans sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

  FN:s hjälporganisationer

  Unicef
  Unicef (United Nations Children's Fund), även kallad FN:s barnfond, är ett organ inom Förenta nationerna, grundat 1946. Unicef har verksamhet i över 190 länder. Arbetet kretsar kring bekämpning av fattigdom, barns rätt till överlevnad och utveckling, skydd mot våld och övergrepp, utbildning och jämställdhet, HIV/aids, katastrofarbete och opinionsbildning för barns rättigheter.

  Sverige för UNHCR
  FN:s flyktingkommissariat (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) är Förenta nationernas organ för flyktingar och grundades 1950. UNHCR har av FN fått uppdraget att leda och samordna de internationella insatserna till skydd av flyktingar världen över enligt Flyktingkonventionen och att finna lösningar på flyktingproblem.

  Miljöorganisationer

  WWF
  Världsnaturfonden WWF (World Wide Fund for Nature, ursprungligen World Wildlife Fund) är en internationell organisation inom naturvård. Den bildades 1961 och är en partipolitiskt obunden ideell organisation. Internationellt sett är den en av de största privata miljö- och naturvårdsorganisationerna.Idag bedriver WWF Sverige naturvårdsverksamhet till stor del i egen regi där huvuduppgiften är att skydda den biologiska mångfalden och främja naturresursernas uthålliga nyttjande, både i Sverige och globalt. Verksamheten är organiserad i tre program: Landmiljö, Vattenmiljö och Ekologiska fotavtryck där även klimatfrågan ingår.

  Greenpeace Norden
  Greenpeace är en organisation som grundades 1971 med målet att stoppa kärnvapenprov men har utvecklats till att bli en allmän, internationell miljöorganisation. Ett av Greenpeace signum är dess protestaktioner, som ofta ges stor uppmärksamhet. 1999 slogs de nationella Greenpeace-kontoren i Danmark, Sverige, Finland och Norge ihop till Greenpeace Norden. Greenpeace Norden stöds av drygt 150 000 privatpersoner (2010). På huvudkontoret i Stockholm och de nationella kontoren i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors arbetar sammanlagt cirka 100 anställda. Dessutom arbetar många frivilligt med allt ifrån kontorsarbete till aktioner.

  Naturskyddsföreningen
  Naturskyddsföreningen eller SNF (efter det tidigare namnet Svenska Naturskyddsföreningen) är en förening i Sverige som arbetar med natur- och miljöfrågor. Föreningen arbetar med att stärka naturkänslan och kärleken till naturen parallellt med politisk påverkan och en bred internationell verksamhet. Föreningen samarbetar med andra miljöorganisationer inom EU, men har också partnersamverkan med miljöorganisationer i öst och syd med stöd från Sida.

  Hjälporganisationer för behövande i Sverige

  Sjöräddningssällskapet
  Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne, som Sjöräddningssällskapet heter egentligen, skapades redan 1907 för att arbeta med sjöräddning. Idag är ett par hundra farkoster del av flottan, och frivilliga sjöräddare är ständigt i jour dygnet runt.

  Stockholms stadsmission
  Stockholms stadsmission är en politiskt obunden ideell organisation som bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stockholms Stadsmission bedriver också sociala företag och skolverksamhet.

  Kyrkliga hjälporganisationer

  Läkarmissionen
  Läkarmissionen är en biståndsorganisation som startade 1958 efter ett upprop i den kristna tidningen Svenska Journalen. Första verksamheten var stöd till ett missionssjukhus i Sydafrika och sedan en klinik i Indien, därav namnet Läkarmissionen. Läkarmissionen arbetar i 35-talet länder i främst Afrika, men även Asien, Latinamerika och Östeuropa, och arbetar utifrån fyra huvudområden: självförsörjning, utbildning, social omsorg och humanitärt bistånd. Läkarmissionens verksamhet vilar på en kristen värdegrund men är en religiöst och politiskt obunden organisation. Biståndsinsatserna genomförs genom egna lokala landkontor i Afrika eller lokala samarbetspartner, engagerade människor som lever nära dem som får hjälp.

  Frälsningsarmén
  Frälsningsarmén är en internationell protestantisk kristen rörelse för evangelisation, nykterhet och socialt arbete med metodistisk bakgrund. Den grundades 1865 och finns sedan 1882 i Sverige. Frälsningsarmén omfattar (år 2010) drygt en miljon frälsningssoldater uppdelade på 15 000 kårer och utposter och under ledning av nästan 30 000 officerare. Föreningen driver bland annat 315 sjukhus och kliniker med sammanlagt omkring 1,5 miljoner patienter samt omkring 3 000 hem och centra för missbrukare, hemlösa, handikappade et cetera och 4 600 stationer för matutdelning.

  Act Svenska Kyrkan
  Act Svenska kyrkan, tidigare Svenska kyrkans internationella arbete, är namnet på biståndsverksamheten inom Svenska kyrkan där det bedrivs utvecklingsarbete, utövas påverkan i internationella rättvisefrågor och utförs katastrofinsatser genom partners. Act är en sammanslagning av de tidigare organisationerna Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission. Act Svenska kyrkan är en del av ACT Alliansen (Action by Churches Together), ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.

  Att skänka till organisationer som arbetar i Sverige

  I Sverige lägger vi mycket skattepengar för att underlätta för de som har det svårt, men ändå kvarstår behov av olika anledningar. Det kan vara svårt att nå alla grupper, policies kan förhindra att man ger vissa utsatta hjälp eller så kan den hjälp som finns helt enkelt inte vara tillräckligt stor för att täcka alla behov. Därför kan det vara bra om folk donerar till ideella hjälporganisationer i Sverige.

  Samtidigt skriver de flesta av oss under på att vi värderar människors liv lika högt oavsett om det är i vår stad, vårt land eller någon annanstans på vår planet. Då har vi störst möjlighet att hjälpa så mycket som möjligt med samma donation genom att välja mer kostnadseffektiva ändamål. I Sverige är många behov redan omhändertagna, och det kan vara relativt dyrt att förbättra situationen för en individ i jämförelse med i andra länder där hjälp som finns inte har nått samma basnivå.
  Syftet med ideella föreningen Ge Effektivt är att sprida information om, samt samla in pengar till, världens mest effektiva hjälporganisationer.
  Ge Effektivt tipsar kring att donera till Ukraina
  geeffektivt.se drivs av
  Ideella föreningen Ge Effektivt
  info@geeffektivt.se
  Orgnr: 802536-0739

  Våra villkor
  Vår integritetspolicy
  Made on
  Tilda